Avís legal
i política de privacitat

Dades del responsable

Aquest lloc web, ardit.cat, és titularitat d’ ARDIT SCCL, societat inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona, en el full d’inscripció 15081. ARDIT SCCL té el domicili social al carrer Diputació número 188 apartament 54 5è de Barcelona. Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a hola@ardit.cat o al telèfon al 644 875 076.

Informació general

Amb caràcter general l’ús de la pàgina web no requereix la comunicació de dades de caràcter personal per part dels usuaris. En cas que els usuaris comuniquin les seves dades personals a través d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà, ARDIT garanteix la total confidencialitat d’aquestes així com el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tot adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i confidencialitat de les dades. Així mateix, en cas que l’usuari faci ús d’alguna de les vies de contacte existents en aquesta pàgina web, haurà d’acceptar explícitament la política de privacitat i les condicions corresponents.

La present política de privacitat és d’aplicació general a tots els usos i serveis d’aquesta pàgina web. No obstant, pot consultar la informació particular dels diferents serveis en l’apartat corresponent.

Responsable del tractament de dades
Responsable: ARDIT SCCL
NIF F67245241
Diputació nº188 apartament 54 5è pis 08011 Barcelona
Correu electrònic: hola@ardit.cat 
Telèfon: 644 875 076.

Drets de les persones interessades

Tenen la condició de persones interessades aquelles que hagin remès dades de caràcter personal a ARDIT. Les persones interessades podran exercir els drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, pel Reglament General de Protecció de Dades, i que són:
 
  • Dret d’accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part d’ARDIT.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar dades de caràcter personal que puguin resultar inexactes o incorrectes
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades de caràcter personal que resultin ser inadequats o excessius.
  • Dret d’oposició: permet a la persona interessada que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu tractament futur.
  • Portabilitat de les dades: permet a la persona interessada que se li facilitin les dades de caràcter personal per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense cap impediment.
  • Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): permet a la persona interessada no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l’afecti significativament.
 

Així mateix, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ARDIT està tractant dades de caràcter personal que els afectin, o no, i en el seu cas exercir els drets abans esmentats.

En cas de sol·licitar la supressió de les dades personals, ARDIT deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La supressió de dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la gestió d’algun o alguns dels serveis prestats per ARDIT podrà implicar el cessament d’aquests.

Per tal d’exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada podrà adreçar-se a ARDIT per correu electrònic adreçat a: hola@ardit.cat

Finalitats del tractament i legitimació

El tractament de dades de caràcter personal per part de ARDIT té les finalitats següents:

  • Enviar els articles del blog o l’avís d’activitats. També es pot enviar informació comercial.
  • Legitimació: Consentiment dels interessats. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment per la persona interessada. La base legal és el consentiment de la persona interessada prestat a l’hora de subscriure’s al newsletter d’ARDIT.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal seran conservades de manera indefinida mentre el consentiment no sigui revocat per la persona interessada o fins que ARDIT cessi l’activitat o el servei relacionat.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per la persona interessada mitjançant aquesta pàgina web no seran cedides a tercers si no se n’ha sol·licitat el consentiment de forma expressa, amb excepció dels casos legalment previstos.

Adreces IP

Els servidors podran utilitzar de manera automàtica l’adreça IP i/o el domini emprat per l’usuari. Aquestes dades poden ésser recopilades amb finalitats estadístiques sobre el número i característiques de les visites. Així mateix, en cas de contactar amb ARDIT mitjançant algun dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, l’adreça IP serà incorporada a l’arxiu corresponent juntament amb les dades remeses i l’acceptació de les clàusules de consentiment per al tractament de dades de caràcter personal, de les condicions de contractació o qualsevol altra que sigui expressament marcada i acceptada per l’usuari.

Mesures de seguretat

ARDIT, com a responsable i conforme al què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció dels persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades els mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Informació particular en cas de registre

El registre a la pàgina web té com a finalitat facilitar l’experiència de l’usuari. El registre requereix l’acceptació expressa de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu conteniment exprés al tractament de les dades de caràcter persona que faciliti mitjançant la pàgina web, entre les quals hi constaran les dades de contacte. L’usuari podrà revocar el consentiment o exercir qualsevol dels drets que l’assisteixen adreçant-se a ARDIT d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat.

Informació particular en cas de subscripció al newsletter

La subscripció al newsletter requereix l’acceptació expressa de l’usuari de la present política de privacitat. En particular, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament per part d’ ARDIT de  comunicacions per correu electrònic de caràcter informatiu i comercial. L’enviament podrà ésser cancel·lat unilateralment per ARDIT. Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a ARDIT per exercir els seus drets d’acord amb el què s’exposa a la Política de Privacitat i, en tot cas, mitjançant un enllaç de baixa automàtica que inclou l’enviament del newsletter a la part inferior del missatge.

Document revisat el 22/05/2020

Formulari envia't

Hem rebut el teu missatge, en breus ens ficarem en contacte amb tú. Gràcies :)

Fem servir cookies. Si continues navegant pel web, entenem que hi estàs d’acord.